Zpráva o činnosti

Č E S K Á  A R C H E O L O G I C K Á   S P O L E Č N O S T   V   R O C E   2 0 2 0

Hlavní výbor ČAS
Tak jako předchozí jubilejní rok 2019, byl i rok 2020 mimořádný – ovšem jiným způsobem. Koronavirová pandemie, která teméř celoročně paralyzovala společenský a kulturní život nejen v tomto státě, omezila až zlikvidovala téměř všechny chystané akce a činnosti s výjimkou puýblikací. Doplatilo na to především obvyklé dvoudenní informační kolokvium „Archeologické výzkumy v Čechách“, které bylo sice připraveno a mělo proběhnout ve spolupráci se sekcí prehistorie a protohistorie Společnosti Národního muzea, tentokrát poprvé po řadě let opět v přednáškovém sále historické budovy Národního muzea v Praze, zákaz pořádání podobných shromáždění však jeho konání znemožnil a muselo být odvoláno. Souhrny přihlášených referátů však byly jako obvykle od autorů vyžádány a shromážděny v obligátním sborníku, který jako náhrada celé akce vyšel v rámci Zpráv ČAS (Supplément 116 – viz níže).

Zrušení kolokvia zmařilo ovšem i zamýšlené slavnostní předání Ceny Eduarda Štorcha za popularizaci archeologie laureátům vybraným hlavním výborem ve funkci komise pro udělení Štorchových cen, jež musely být předány jinou cestou bez účasti veřejnosti. Cena za celoživotní popularizační činnost tentokrát udělena nebyla, zato cena za aktivity roku 2019 byla rozdělena mezi dva laureáty z Olomouce, podílející se na společných projektech: PhDr. Pavlínu Kalábkovou a PhDr. Miloše Hlavu. Diplomy a plakety tentokrát ještě naposledy obětavě zajistil kol. R. Trnka v Plzni. Napříště se administrativní stránky Štorchovy ceny ujme odborná skupina Archeologie a veřejnost, do jejíž náplně tato záležitost spadá, za vedení svého předsedy kol. PhDr. Pavla Titze, PhD.

Podobně jako kolokvium dopadl i zamýšlený podíl ČAS na uspořádání celostátního XLVIII. semináře archeologů z muzeí a institucí památkové péče ČR, jehož hlavním pořadatelem je Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií ČR. Seminář, který se tentokrát měl odbývat v květnu v Praze a v Lešanech pod záštitou Vojenského historického ústavu, byl nejprve odložen na podzim a poté pro nepříznivou situaci až na rok 2021.

Interní tisk – Zprávy ČAS (red. K. Sklenář) mohl naproti tomu pokračovat i tentokrát na základě kontinuačního projektu, na který získala ČAS prostřednictvím Rady vědeckých společností ČR dotaci ve výši 30 000,- Kč ze státního rozpočtu na rok 2020. Omezil se však, spíše z důvodů nedostatku vhodných příspěvků, po dlouhých „čtyřsvazkových“ letech na tři svazky (doufejme, že výjimečně). V základní řadě vyšly v březnu 2020 Zprávy č. 97, v listopadu č. 98, v doplňkové řadě Supplement obdrželi členové na jaře Suppl. 114 (E. Ulrychová: Nálezy z doby římské a stěhování národů na území okresu Jičín, 20 str.) a Suppl. 112 (K. Sklenář: Sto let České archeologické společnosti, 36 str.); na podzim pak jen jeden svazek Suppl. 116 (Archeologické výzkumy v Čechách 2019, 60 str.).

V roce 2020 byl vydán XIX. svazek ročenky pobočky ČAS pro Moravu a Slezsko Archeologie Moravy a Slezska, sestavené z prací a příspěvků profesionálních archeologů i aktivních neprofesionálních zájemců o archeologii, s finanční podporou ústředí ČAS a s podílem regionálních sponzorů; do tisku byl připravován svazek XX. Také některé odborné pracovní skupiny ČAS se podílely na vydávání periodik a odborných neperiodických sborníků, jak je uvedeno níže.

Internetové stránky ČAS na adrese www.archeologickaspolecnost.cz (správce: Mgr. Petr Nový) pokračovaly v poskytování základních informací pro členy ČAS i pro další zájemce z řad veřejnosti; uplatňovaly se i při získávání nových členů. Je však třeba, aby pobočky a skupiny věnovaly potřebnou pozornost náplni těchto stránek a jejímu aktuálnímu stavu.

Činnost všech složek ČAS je nadále zajišťována dobrovolně, pouze pro práce spojené s expedicemi publikací na jaře a na podzim, pro externí technickou spolupráci při kolokviích a autorské honoráře za práce pro Supplémenty Zpráv ČAS se využívá dohod o provedení práce, tentokrát celkem jen 5 700,- Kč brutto za rok, potom 5 500,- Kč za fakturované profesionální vyhotovení účetnictví ČAS.

Členská základna ČAS: byla rovněž ovlivněna zdravotní situací. Přibylo jen 5 členů (3 profesionální, 2 neprofesionální), zato ubylo 19 členů (7 profesionálních zemřelo, 5 vyloučeno; 6 neprofesionálních vyloučeno pro neplacení příspěvků, 1 kolektivní vystoupil). Na konci roku 2020 po revizi evidence měla společnost 298 členů v sekci profesionální (236 v Čechách, 62 na Moravě a ve Slezsku), 164 v sekci neprofesionální (v celé ČR) a 82 členů kolektivních (téměř vesměs muzeí) – celkem tedy 544 členů. Členský roční příspěvek v roce 2020 činil beze změny opět 280,- Kč (základní) a 190,- Kč (pro studenty a důchodce).

PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
předseda ČAS

nahoru